O nas
Kontakt

Posiłki szkolne w Europie: Które kraje zapewniają uczniom bezpłatne wyżywienie?

Laura Kowalczyk

Posiłki szkolne w Europie: Które kraje zapewniają uczniom bezpłatne wyżywienie?

Jedna czwarta dzieci w UE jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Niektóre rodziny mają trudności z wyżywieniem swoich dzieci. Pięć krajów UE zapewnia powszechne bezpłatne posiłki szkolne przynajmniej dla niektórych grup wiekowych. Inne zapewniają głównie posiłki studentom, których rodziny otrzymują świadczenia uzależnione od dochodów.

Wiele dzieci w Europie wraca w tym tygodniu do szkoły, ale niektóre z nich wrócą do klas głodne. W 2022 r. jedna czwarta dzieci w państwach członkowskich UE była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Bezpłatne lub dotowane posiłki szkolne mogą pomóc w zapewnieniu dzieciom odpowiedniego pożywienia i pożywienia. Jednak dostępność bezpłatnych posiłków szkolnych w UE znacznie się różni

Płace realne spadły w większości krajów europejskich, gdy inflacja osiągnęła najwyższy poziom w 2022 r. Realne płace minimalne również spadły w większości państw członkowskich UE. Szczególnie trudności w radzeniu sobie z wynikającym z niego kryzysem kosztów utrzymania mają gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

„Moi bracia i ja korzystaliśmy z bezpłatnych posiłków w szkole” – Sadiq Khan, burmistrz Londynu, zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym pojawił się z braćmi.

Prawie 300 000 uczniów szkół podstawowych w Londynie będzie otrzymywać bezpłatne posiłki szkolne przez cały rok akademicki 2023/24. W roku akademickim 2022/23 w Anglii 2,16 mln uczniów było uprawnionych do bezpłatnych posiłków szkolnych, co stanowi 23,8% wszystkich uczniów, natomiast w styczniu 2023 r. zarejestrowano, że 1,6 mln uczniów w wieku przedszkolnym otrzymywało bezpłatne posiłki szkolne.

W Wielkiej Brytanii dzieciom przysługuje prawo do bezpłatnych posiłków szkolnych, jeśli mieszkają w gospodarstwie domowym pobierającym świadczenia zależne od dochodów i którego roczny dochód jest niższy niż określona kwota. Było to 7400 funtów (8650 euro) po opodatkowaniu, nie wliczając świadczeń socjalnych w Anglii.

Bezpłatne posiłki szkolne w UE

Według niedawno opublikowanego artykułu akademickiego zatytułowanego „Bezpłatne posiłki szkolne dla wszystkich biednych dzieci w Europie: ważny i przystępny cel?” Według Anne-Catherine Guio z luksemburskiego Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych priorytet polityczny przyznany zapewnieniu bezpłatnych posiłków szkolnych potrzebującym dzieciom znacznie się różni w poszczególnych krajach UE.

Niektóre kraje wyraźnie traktują tę opiekę jako priorytet dla wszystkich lub większości dzieci, podczas gdy w innych celem jest dotarcie do dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji lub do niektórych szkół. Niektóre programy pilotażowe istnieją także w niektórych krajach, w których posiłki szkolne nie są zapewniane na dużą skalę.

Przez „pełne posiłki” rozumiemy obiady szkolne, które nie obejmują klubów śniadaniowych, programów związanych z owocami lub mlekiem w szkole ani kanapek.

Według badań finansowanych przez Komisję Europejską od 2021 r. praktyki świadczenia usług można podzielić na cztery kategorie.

1. Powszechne bezpłatne posiłki (przynajmniej w pewnym wieku):

Finlandia, Szwecja i Estonia to trzy państwa członkowskie UE zapewniające powszechne bezpłatne posiłki dla wszystkich grup wiekowych.

Łotwa i Litwa zapewniają bezpłatne posiłki do niektórych klas. Uczniowie klas od pierwszej do czwartej klasy, a w niektórych gminach – uczniowie starsi otrzymują jeden pełny posiłek dziennie. Od 2020 roku Litwa zaczęła zapewniać bezpłatne posiłki uczniom przedszkoli i klas pierwszych.

2. Ukierunkowane bezpłatne posiłki na terenie całego kraju

W 10 państwach członkowskich UE zapewnia się bezpłatne posiłki dzieciom o niskich dochodach i innym grupom dzieci, które mogą znajdować się w niekorzystnej sytuacji, takim jak dzieci objęte opieką publiczną i dzieci uchodźców. Kryteria kwalifikacyjne w tej grupie są odmienne.

Cypr: Zajęcia w całodniowych szkołach podstawowych są bezpłatne dla uczniów mieszkających w gospodarstwach domowych uzyskujących minimalny dochód brutto, dzieci osób ubiegających się o azyl, dzieci migrantów bez opieki, dzieci znajdujących się pod opieką państwa oraz dzieci w gospodarstwach domowych, których członek ma poważna niepełnosprawność lub problemy zdrowotne.

Czechy: Jest ono bezpłatne dla dzieci w wieku 3–15 lat o niskich dochodach (otrzymujących dochód minimalny), jeśli szkoły uczestniczą w programie finansowania.

Niemcy: Obiady są zapewnione wyłącznie w szkołach całodobowych i w większości dotowanych. Może ono zostać zwrócone w ramach świadczeń z tytułu edukacji i uczestnictwa w gospodarstwach domowych o niskich dochodach z dziećmi, objętych podstawowym wsparciem dochodu dla osób poszukujących pracy, pomocą społeczną, świadczeniami dla osób ubiegających się o azyl lub dodatkowymi zasiłkami na dzieci lub dodatkami mieszkaniowymi.

Węgry: W szkole podstawowej jest ono bezpłatne (50% zniżki w szkole średniej) w przypadku dzieci otrzymujących regularne świadczenia z tytułu ochrony dziecka lub przebywających w pieczy zastępczej.

Luksemburg: Cena zależy od dochodu gospodarstwa domowego. Jest ono bezpłatne dla dzieci żyjących w gospodarstwach domowych uzyskujących dochód minimalny lub dzieci zidentyfikowanych przez lokalne urzędy opieki społecznej jako „doświadczające niepewności lub wykluczenia społecznego”.

Rui Vieira/AP
PLIK: Ogólny widok uczniów w porze lunchu w szkole podstawowej Hillstone w Birmingham w Anglii, środa, 30 listopada 2022 r.

Malta: Zajęcia są bezpłatne jedynie w szkołach państwowych dla dzieci z gospodarstw domowych o niskich dochodach; osoby, których uczeń/rodzic/rodzeństwo cierpi na nieuleczalną chorobę lub przewlekłą chorobę psychiczną; uczniowie doświadczający zaniedbań ze względu na trudności rodzinne, przemoc w rodzinie lub nadużywanie substancji psychoaktywnych; oraz osoby posiadające status uchodźcy lub osoby ubiegające się o azyl/dodatkową ochronę tymczasową.

Portugalia: Cena zależy od dochodu gospodarstwa domowego. Jest ono bezpłatne dla dzieci żyjących w gospodarstwach domowych o niskich dochodach lub niepełnosprawnych.

Słowacja: Jest ono bezpłatne dla dzieci żyjących w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, uczęszczających do szkół podstawowych i wszystkich dzieci w ostatniej klasie edukacji przedszkolnej.

Słowenia: Świadczenie jest bezpłatne dla dzieci żyjących w gospodarstwach domowych o niskich dochodach.

Hiszpania: Praktyki w zakresie świadczenia usług różnią się w zależności od wspólnot autonomicznych i dwóch miast autonomicznych. Może ono być bezpłatne dla dzieci żyjących w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, dzieci z gospodarstw domowych dotkniętych przemocą ze względu na płeć, ofiar terroryzmu, małoletnich pozbawionych opieki i osób niepełnosprawnych.

Wielka Brytania: To zależy od dochodu gospodarstwa domowego.

3. Posiłki dotowane i/lub bezpłatne, nieobejmujące terenu całego kraju

Niektóre kraje wolą kierować swoje działania głównie do szkół, a nie do pojedynczych osób. Szkoły wybierane są zazwyczaj w regionach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Istnieje również 10 państw członkowskich UE, które zapewniają posiłki dotowane i/lub posiłki bezpłatne, ale nie obejmują one całego kraju. Są to Austria, Belgia, Bułgaria, Grecja, Francja, Chorwacja, Irlandia, Włochy, Polska i Rumunia.

We Francji posiłki są bezpłatne w około 50 z 35 000 gmin. Cena uzależniona jest od dochodów gospodarstwa domowego w większości dużych miast. W ramach planu działania na rzecz ubóstwa na 2017 r. władze lokalne oferujące progresywną skalę cenową z segmentami cenowymi równymi lub niższymi od 1 euro mogą skorzystać z wkładu państwa.

W Belgii realizowany jest projekt pilotażowy wśród społeczności francuskojęzycznej, skierowany do szkół znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, jedynie na poziomie przedszkolnym.

4. Brak przepisu

Dania i Holandia nie zapewniają bezpłatnych posiłków w szkole.

Bezpłatne posiłki w szkołach zaczęto wprowadzać w Finlandii w 1948 roku

Żywienie uczniów ma długą historię. Szkoły, organizacje charytatywne i rządy w Europie zapewniają dzieciom posiłki szkolne od ponad stulecia, w różnych formach i z różnych powodów. W Finlandii zapewnienie powszechnych bezpłatnych posiłków szkolnych wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły rozpoczęło się w 1948 roku.

Czy dzieci potrzebują bezpłatnych posiłków w szkole?

Istnieje kilka ustaleń wskazujących, że niektórzy mieszkańcy UE potrzebują wsparcia, aby zdobyć odpowiednią żywność. W 2022 r. 8,3% populacji UE nie było stać na posiłek zawierający mięso, ryby lub ich wegetariański odpowiednik co drugi dzień. W przypadku osób zagrożonych ubóstwem wskaźnik ten wyniósł 19,7%.

Co ważniejsze, w 2022 r. 24,7% dzieci w UE było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Odsetek ten wahał się od 10,3% w Słowenii do 41,5% w Rumunii.

Wielka Brytania (29,2), Włochy (28,5) i Francja (27,4) należą do krajów, w których odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest wyższy od średniej UE. W Niemczech wskaźnik ten wynosił 24%.

Ryzyko to wynosiło mniej niż 14% w Holandii i Danii – dwóch krajach, które nie zapewniają bezpłatnych posiłków w szkołach.

W poniedziałki spożywa się więcej jedzenia

Inne odkrycie pokazuje również znaczenie bezpłatnych posiłków w szkole. W Finlandii spożycie żywności w szkołach w poniedziałki może być o 20% większe niż w inne dni powszednie. Według raportu Anne-Catherine Guio może to oznaczać, że w weekendy dzieci z rodzin o niskich dochodach nie otrzymują wystarczającej ilości żywności.