O nas
Kontakt

Komisja Europejska obniża prognozę wzrostu gospodarczego i spodziewa się dalszego spadku inflacji

Laura Kowalczyk

European flags outside the European Commission

Gospodarka UE weszła w 2024 r. z umiarkowanym impetem. Komisja Europejska obniżyła swoje prognozy wzrostu do 0,9% dla UE i 0,8% dla strefy euro. Mimo że oczekuje się, że stopa inflacji spadnie bardziej niż oczekiwano, wyzwania pozostają.

Po ledwo uniknięciu recesji pod koniec 2023 r. gospodarka Unii Europejskiej weszła w 2024 r. z mniejszą energią, niż oczekiwano, co potwierdziła Komisja Europejska w swoich najnowszych zimowych prognozach gospodarczych.

Nowe projekcje podkreślają obniżone perspektywy wzrostu na ten rok, obecnie oczekiwane w UE na skromne 0,9%, w porównaniu z wcześniej oczekiwanymi 1,3%, przy czym prognozy dla obszaru euro również zostaną skorygowane do 0,8% w porównaniu z poprzednimi 1,2%.

Odrodzenie na horyzoncie

Komisja podkreśla, że ​​w drugiej połowie 2024 r. na horyzoncie widać stopniowe ożywienie, czemu będzie sprzyjać łagodzenie presji inflacyjnej, oczekiwany wzrost płac realnych oraz solidny rynek pracy stymulujący wydatki konsumpcyjne.

Ożywienie spodziewane jest w 2025 r., przy prognozie wzrostu na poziomie 1,7% w UE, bez zmian w porównaniu z prognozą jesienną, oraz 1,5% w strefie euro, w porównaniu z poprzednim poziomem 1,6%.

Oczekuje się, że inflacja będzie spadać szybciej niż oczekiwano. Oczekuje się, że inflacja zharmonizowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (HICP) w UE będzie spadać szybciej, z 6,3% w 2023 r. do 3,0% w 2024 r., a następnie do 2,5% w 2025 r.

Strefa euro odzwierciedla tę tendencję, gdzie oczekuje się, że stopa inflacji spadnie z 5,4% w 2023 r. do 2,7% w 2024 r. i 2,2% w 2025 r. Prognozy inflacji dla strefy euro na 2024 r. zostały skorygowane w dół o 3,2%, natomiast na 2025 r. pozostały niezmienione. .

Oczekuje się, że inwestycje zostaną pobudzone dzięki poprawie warunków udzielania kredytów i ciągłemu wdrażaniu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Oczekuje się, że handel, który w zeszłym roku osiągnął gorsze wyniki, również powróci do normalnego poziomu z partnerami zagranicznymi.

Bezpośrednie zagrożenia gospodarcze

Pomimo pewnych zachęcających sygnałów Komisja Europejska pozostaje czujna wobec pojawiających się zagrożeń gospodarczych, w tym wycofywania programów wsparcia energetycznego, trwających tarć geopolitycznych i potencjalnej eskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie wpływających na szlaki handlowe przez Morze Czerwone.

Spadająca inflacja wzmacnia oczekiwania na łagodzenie polityki pieniężnej

Wraz z początkiem 2024 r. niektóre segmenty rynku odnotowały spadek stóp procentowych, co sygnalizuje potencjalną zmianę wolumenów kredytów bankowych w nadchodzących miesiącach po powolnym roku.

Rynki już uwzględniają możliwą zmianę polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC), oczekując obniżki stóp od drugiego kwartału 2024 r. i skumulowanych obniżek o blisko 200 punktów bazowych w prognozowanym horyzoncie czasowym.

Komisja ostrzega jednak przed dużą zmiennością stóp procentowych, sugerując, że rynki będą w dalszym ciągu borykać się z niepewnością, dopóki EBC nie wyznaczy określonej ścieżki łagodzenia polityki pieniężnej.

Europejska potęga gospodarcza stoi przed wyzwaniami

Wskaźniki zaufania gospodarczego w Niemczech pozostają niepokojące, a dane za styczeń osiągnęły najniższy poziom od kryzysu związanego z Covid-19, co sugeruje słabą aktywność gospodarczą w pierwszej połowie 2024 r.

Po spadku produkcji o 0,3% w 2023 r. oczekuje się, że w 2024 r. niemiecka gospodarka odnotuje jedynie niewielki wzrost o 0,3%, co oznacza rewizję w dół z prognozowanych na jesień 0,8%. Projekcja na 2025 r. pozostaje niezmienna i przewiduje wzrost na poziomie 1,2%.

Niedobory siły roboczej stanowią wąskie gardło dla działalności gospodarczej, natomiast ożywienie spowodowane handlem jest również mało prawdopodobne w obliczu stagnacji dynamiki eksportu i importu. Z bardziej optymistycznego punktu widzenia można stwierdzić, że warunki finansowania rynkowego ostatnio uległy złagodzeniu, przy oczekiwaniu na dalszą poprawę sytuacji dzięki bardziej dostępnym kredytom bankowym.

Rozbieżne ścieżki między państwami członkowskimi

Oczekuje się, że w 2024 r. wszystkie gospodarki UE będą rosły, choć różnice są zauważalne. Oczekuje się, że w 2024 r. PKB wielu mniejszych gospodarek wzrośnie o około 2–3%, w przeciwieństwie do większych gospodarek, które prawdopodobnie staną przed większymi wyzwaniami.

Perspektywy wzrostu gospodarczego dla Francji zostały zrewidowane w dół z początkowej prognozy wynoszącej 1,2% na 2024 r. do 0,9%, przy czym prognoza na 2025 r. również została nieznacznie obniżona do 1,3%. Prognozę dla Włoch na 2024 rok obniżono do 0,7%, natomiast prognoza na 2025 rok pozostaje bez zmian. Projekcje gospodarcze dla Hiszpanii na lata 2024 i 2025 pozostały takie same.

Malta znajduje się na czele rankingów wzrostu gospodarczego w strefie euro, odnotowując solidny wzrost na poziomie 4,6% w 2024 r. i 4,3% w 2025 r., za nią plasują się Cypr i Chorwacja. Oczekuje się, że poza strefą euro liderem będzie Rumunia, której oczekiwany wzrost wyniesie 2,9% w 2024 r., natomiast największy wzrost na Węgrzech w 2025 r. – 3,6%.